Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van Van Baal Woningtextiel B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Breda.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te Breda onder nummer 20043115

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Baal Woningtextiel BV, hierna te noemen: Van Baal, gedane offertes, met Van Baal gesloten overeenkomsten en de aan Van Baal verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele Algemene Voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Van Baal van toepassing indien Van Baal daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kunnen Van Baal uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Van Baal zijn bevestigd.
1.3 Leveringsvoorwaarden als “F.O.B.” en “C.I.F.” etc. worden uitgelegd volgens de laatste editie van “INCOTERMS” uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten

2.1 Alle door Van Baal gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Van Baal, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begroting, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
2.4 Indien en nadat een opdracht aan Van Baal is verstrekt en deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Van Baal is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Van Baal en op de door Van Baal te stellen voorwaarden. In geval van annulering door de
orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Artikel 3: Levering, risico

3.1 Levering vindt plaats af magazijn van Van Baal. Het transport van het gekochte is voor risico van de koper/opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschied levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
3.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transporteren
3.3 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking meteen bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert de koper/opdrachtgever dat hij de zaken in goede staat heeft ontvangen. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt datgene wat geleverd is te hebben goedgekeurd. Bezwaren met betrekking tot: aantallen en kwaliteit kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Van Baal, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd. Latere bezwaren behoeven door Van Baal niet in behandeling te worden genomen.
3.5 Het indienen van bezwaren geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.
3.6 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.7 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
4.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, tenzij onze assuradeuren daarboven dekking verschaffen.
4.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
4.5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 5: Afname

5.1 De koper/opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de koper/opdrachtgever komen, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
5.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Van Baal worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan Van Baal moeten worden vergoed.

Artikel 6:

6.1 Weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever. Van Baal heeft aan haar leveringsverplichtingen voldaan door de zaken eenmaal aan koper/opdrachtgever aan te bieden, strekkende het rapport van de vervoerder behelzende de weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever tot volledig bewijs van aanbod tot levering; in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper/opdrachtgever komen. Koper/opdrachtgever kan geen nieuwe levering van zaken vorderen, heeft voldaan.

Artikel 7: Prijzen

7.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op levering af bij ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats
– exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering
– in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
7.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden gemeld.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze op grond van overeenkomst verrichte leveranties geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
8.2 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van een (nog) niet geheel betaalde zaken, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.
8.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijk medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 450,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is/blijft.
8.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofd dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel deel uitmaken. Zolang een van onze vorderingen niet is voldaan verkrijgen wij tevens bezitloos pandrecht op alle vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met de door ons geleverde zaken. De wederpartij is gehouden ons op eerste verzoek alle relevante informatie en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 450,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is/blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijk acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 9: Betaling

9.1 Alle betalingen dienen rechtstreeks aan Van Baal te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen de door Van Baal gestipuleerde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Van Baal wordt bevestigd; Van Baal behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
9.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Van Baal verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Van Baal zal zijn vereist
9.3 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Van Baal verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.
9.4 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Van Baal gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
9.5 Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Van Baal de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Rente en kosten

10.1 Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 17% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
10.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor de rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag dat met een minimum van €100,00.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
11.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
11.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
11.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
11.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Intellectuele eigendommen

12.1 Alle hard- en software, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Indien de wederpartij op enigerlei wijze inbreuk maakt op onze intellectuele/industriële eigendomsrechten, verbeurt zij terstond een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
12.2 Wederpartij garandeert ons te alle tijde strekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of bestemde rechten van derden.
12.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofd van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.
12.4 Partijen zijn te alle tijde gehouden alle bijzonderheden welke hen uit hoofde van een overeenkomst bekend worden geheim te houden. De wederpartij zal geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle gegevens en inlichtingen welke haar inzake de apparatuur of programmatuur ter kennis komen, tenzij deze redelijkerwijs geacht kunnen worden reeds algemeen bekend te zijn.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Breda.